faq

Elk van de betrokken partijen, huisarts, specialist of patiënt kan het initiatief nemen om het opstarten van een zorgtraject ter sprake te brengen.  Eenmaal er een contract is opgesteld en door alle partijen werd ondertekend, is het wel de huisarts die een kopie van het contract naar het ziekenfonds van de patiënt moet sturen.

Neen. U bent als patiënt volledig vrij om te bepalen of en op welk ogenblik u deelneemt aan een zorgtraject. De beslissing zal in de meeste gevallen het resultaat zijn van een gesprek tussen uzelf als patiënt en uw huisarts of specialist.

Een zorgtraject begint op de datum dat de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds een kopie ontvangt van het zorgtrajectcontract dat door uzelf, uw huisarts en uw specialist werd ondertekend.

Een zorgtraject werd bij de aanvang gesloten voor een periode van 4 jaar. Recent werd beslist dat een zorgtraject verder loopt na deze periode van 4 jaar. Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

De regelgeving over de zorgtrajectcontracten bevat geen regels over de stopzetting van het contract. U kunt wel de voordelen van het zorgtraject verliezen als u zich niet aan de voorwaarden houdt (zie ‘Kan ik de voordelen van het zorgtraject verliezen'). U kunt ook een nieuw zorgtrajectcontract sluiten met een andere huisarts of specialist (zie ‘Kan ik van huisarts of specialist veranderen als ik dat wil’).

Indien u een zorgtrajectcontract diabetes type 2 gesloten hebt, kunt u nooit meer in aanmerking komen voor groep 3A van de conventie (groep 3A betreft patiënten met 2 of meer insuline-injecties per dag en 30 glycemiemetingen per maand). Indien het medisch aangewezen is kunt u, tijdens uw zorgtraject diabetes, wel overschakelen naar groep 1A, 1B, 2 of 3B van de diabetesconventie. Dit kan op ieder moment van het zorgtraject.

Ja, dit is het geval:

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) per jaar met uw huisarts (minstens 2).

• als u zich niet houdt aan het minimum aantal raadplegingen per jaar bij uw specialist (minstens 1).

Belangrijk:
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject gehospitaliseerd werd, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens uw hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse bent gestart, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist.
 Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, peritoneale dialyse gestart bent, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiënt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiënt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

• als u uw globaal medisch dossier niet meer door uw huisarts laat beheren.

Het ziekenfonds brengt u in dit geval schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject. U kunt een nieuw zorgtrajectcontract sluiten. Tijdens een raadpleging bij de huisarts en de specialist ondertekent u een nieuw contract.

Ja, dat kan. U sluit dan een nieuw zorgtrajectcontract af met een andere huisarts of specialist. Er is dan een nieuw contract, dat u ook opnieuw moet ondertekenen.

Wanneer u op raadpleging gaat bij uw huisarts of uw specialist (voor een ziekte waarvoor een zorgtraject bestaat bv. chronische nierinsufficiëntie), dan moet u het bedrag van de raadpleging uiteraard wel nog betalen. Maar uw ziekenfonds zal het betaalde bedrag volledig terugstorten. Normaal gezien krijgt u nooit het volledige bedrag teruggestort. U betaalt altijd een klein deel zelf. Dit heet het 'remgeld'. Als u echter een zorgtrajectcontract hebt gesloten krijgt u het volledige bedrag van de raadpleging dat u aan uw arts hebt betaald teruggestort.

Opgelet: Uw ziekenfonds betaalt enkel het officiële tarief van de raadpleging terug. Als uw arts een supplement vraagt (omdat hij niet geconventioneerd is), dan betaalt u zelf die eventuele meerkost.

Fictief voorbeeld
Als het officiële honorarium voor een raadpleging 25 euro bedraagt en uw arts rekent 25 euro aan, dan betaalt het ziekenfonds alles terug. Als uw arts u 30 euro voor de raadpleging aanrekent, dan zal het ziekenfonds u toch maar 25 euro terugbetalen. U betaalt dan zelf nog 5 euro.

 

Ja, dit voordeel geldt voor de hele duur van het zorgtraject: (zie ‘Hoe lang duurt een zorgtraject?’). Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

Indien u, in de loop van uw zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, hemodialyse gestart bent in een centrum voor hemodialyse, komt de hemodialyse in aanmerking als raadpleging bij uw specialist.

Voorbeeld

Het zorgtraject is gesloten op 4/8/2009.
Uw remgeldvoordeel geldt voor de volgende periodes:
1ste jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2010: remgeldvoordeel tot 31 december van volgend kalenderjaar , dus tot 31/12/2010
2de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2011: remgeldvoordeel tot 31/12/2011
3de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2012: remgeldvoordeel tot 31/12/2012
4de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2013: remgeldvoordeel tot 31/12/2013
5de jaar zorgtraject loopt tot 3/8/2014: remgeldvoordeel tot 31/12/2014

De volgende jaren lopen volgens hetzelfde principe.

Neen. U moet bij de ondertekening van een zorgtrajectcontract nog geen globaal medisch dossier hebben bij de huisarts met wie u het contract afsluit. Maar u moet dan echter wel aan uw huisarts vragen om uw globaal medisch dossier te openen en te beheren. Het zorgtrajectcontract bevat daarvoor een clausule.

Uw huisarts moet dan in de loop van het eerste jaar van het zorgtraject het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier aanrekenen en uw ziekenfonds zal deze voorwaarde controleren.

Opgelet: Indien u verandert van huisarts, en u hebt reeds een GMD bij uw vorige huisarts, dan kan u slechts een GMD bij uw nieuwe huisarts openen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de start van het zorgtraject.

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts, in zijn kabinet of voor een huisbezoek. Het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft, hangt af van de categorie waartoe deze persoon behoort (jonger dan 10 jaar/ tussen 10 en 75 jaar/ ouder dan 75 jaar/ chronisch zieke/ palliatief patiënt).

Het GMD is gratis. U betaalt een bepaald bedrag (27,50 EUR op 1/1/2009) aan uw huisarts, maar uw ziekenfonds betaalt dat bedrag volledig terug.

U moet geen nieuw contract ondertekenen. Uw zorgtraject blijft verder lopen op basis van het contract dat u in het begin samen met uw huisarts en uw specialist ondertekend hebt.Voorwaarde is wel dat u zich als patiënt houdt aan de voorwaarde van een minimum aantal contacten (raadplegingen of bezoeken) met uw huisarts (min. 2) en bij uw specialist (min. 1), én uw huisarts uw globaal medisch dossier beheert.

Elke patiënt met zorgtraject diabetes, die nog nooit educatie gekregen heeft, kan opstarteducatie voorgeschreven krijgen.

Patiënten die reeds educatie kregen via de diabetesconventie of via de referentie-thuisverpleegkundigen kunnen geen opstarteducatie meer krijgen.

Ja, een patiënt kan ook starteducatie krijgen in de situatie waar maximale orale therapie onvoldoende controle geeft en insulinebehandeling overwogen wordt.

Een patiënt kan opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen vanaf het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin hij zijn eerste educatiesessie kreeg. Elke educatiesessie komt hiervoor in aanmerking, ongeacht of de patiënt deze via de diabetesconventie, de referentie-thuisverpleegkundige of het zorgtraject gekregen heeft.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Ja, per kalenderjaar kan een patiënt in totaal maximum 2 sessies opvolgeducatie en 4 sessies extra educatie krijgen.

De huisarts bepaalt, in samenspraak met de specialist, of de medische toestand van de patiënt complex is en educatie uit de 2e lijn vereist wordt. De term “complexe medische toestand” werd bewust niet gedefinieerd om bepaalde medische toestanden niet uit te sluiten.

Ja, maar opgelet: het voorschrift educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan de patiënt geen educatie via de eerste lijn krijgen.

Elke educator uit de 1° lijn moet een samenwerkingscontract met één conventiecentrum sluiten voor de algemene coaching. Hiervoor is geen model vastgelegd. Het samenwerkingscontract moet voorzien dat het conventiecentrum minstens één keer per jaar rechtstreeks contact heeft met de eerstelijnseducator.

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 krijgen recht op consultaties diëtetiek en podologie via het zorgtraject, en niet meer via de diabetespas.

De rechten van de diabetespas (diëtetiek en podologie) vervallen dus vanaf de ingangsdatum van het zorgtraject.

Een patiënt heeft recht op maximum 2 podologiesessies per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Dit geldt voor alle podologiesessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan de diabetespas). Deze patiënt heeft dit kalenderjaar nog recht op 1 podologiesessie.

Ja, de patiënten met een diabetespas uit risicogroep 1 krijgen ook recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar.

(*) risicogroep 1: verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament.

Een patiënt heeft recht op maximum twee sessies per kalenderjaar, behalve indien hij aan chronische nierinsufficiëntie lijdt en zich in stadium 4 of stadium 5 bevindt.
Patiënten met chronische nierinsufficiëntie in stadium 4 of stadium 5 hebben recht op maximum het aantal sessies dat overeenkomt met het stadium van hun ziekte.
• stadium 4 maximum 3 sessies per kalenderjaar
• stadium 5 maximum 4 sessies per kalenderjaar
Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan de 2 zorgtrajecten)

Een patiënt heeft recht op maximum 2 sessies per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Dit geldt voor alle diëtetieksessies samen (verbonden aan het zorgtraject diabetes én verbonden aan de diabetespas). Deze patiënt heeft dit kalenderjaar nog recht op 1 diëtetieksessie.

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 krijgen recht op consultaties diëtetiek en podologie via het zorgtraject, en niet meer via de diabetespas.

De rechten van de diabetespas(diëtetiek en podologie) vervallen dus vanaf de ingangsdatum van het zorgtraject.

Alle huisartsen die toegang hebben tot het GMD van de patiënt mogen zelfzorgmateriaal voorschrijven. Huisartsen in opleiding mogen, alhoewel zij geen zorgtrajectcontract kunnen ondertekenen, ook zelfzorgmateriaal voorschrijven. U kunt de artsen die zelfzorgmateriaal mogen voorschrijven herkennen aan de laatste 3 cijfers van hun Riziv-nummer: 003, 004, 005,006,007 of 008.

Het remgeldvoordeel geldt bij alle specialisten van de ziekte waarvoor een zorgtrajectcontract werd gesloten.

Voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie moet de specialist ofwel een nefroloog zijn, ofwel een internist die in een erkend dialysecentrum werkt.
Voor het zorgtraject diabetes, moet de specialist ofwel een endocrino-diabetoloog zijn, ofwel een internist die in een diabetesconventiecentrum werkt.

De patiënt moet minimum 1 keer per jaar op raadpleging gaan bij zijn specialist.
U mag echter, indien u dat nodig vindt, uw patiënt met een zorgtraject meerdere keren per jaar zien.

Neen, deze nomenclatuurcode is enkel bestemd voor het ziekenfonds van de patiënt.

U, als specialist,  moet enkel het door u ondertekend contract terugbezorgen aan de huisarts. Deze stuurt een kopie van het door de 3 partijen ondertekend contract via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

De adviserend geneesheer meldt aan de 3 partijen dat het contract aan de voorwaarden voldoet.
De ziekenfondsen zullen u het bedrag van 80 euro automatisch betalen op basis van het zorgtrajectcontract.

Ja maar let op: het voorschrift educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan uw patiënt geen educatie via de eerste lijn krijgen.  

Bij educatie via een conventiecentrum zijn de modules starteducatie, opvolgeducatie en extra educatie niet van toepassing.

U moet alleen “ambulante educatie via conventiecentrum” voorschrijven en u hoeft geen aantal sessies te specifiëren.
Het voorschrift dekt automatisch een periode van 12 maanden.

U als huisarts bepaalt, in samenspraak met de specialist, of de medische toestand van uw patiënt complex is en educatie via de 2e lijn vereist is.
De term “complexe medische toestand” is bewust niet gedefinieerd om bepaalde medische toestanden niet uit te sluiten.

Ja, indien u het nodig acht, kunt u tijdens één kalenderjaar zowel opvolgeducatie (2 sessies) als extra educatie bij problemen (maximum 4 sessies) voorschrijven.

U kunt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen voorschrijven vanaf het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin uw patiënt zijn eerste educatiesessie kreeg.

Elke eerste educatiesessie komt hier in aanmerking, ongeacht of uw patiënt deze educatiesessie via de diabetesconventie, de referentie-thuisverpleegkundige of het zorgtraject gekregen heeft.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Ja, u kunt als huisarts ook opstarteducatie voorschrijven aan patiënten bij wie maximale orale therapie onvoldoende controle geeft en insulinebehandeling overwogen wordt (inclusiecriterium van het zorgtraject diabetes type 2).

U kunt als huisarts opstarteducatie voorschrijven aan de patiënten met zorgtraject diabetes die nog nooit educatie gekregen hebben.
Aan patiënten die reeds educatie kregen via de diabetesconventie of via de referentie-thuisverpleegkundigen kunt u geen opstarteducatie meer voorschrijven.  

Wanneer uw patiënt op raadpleging  komt, dan moet hij uiteraard wel uw honorarium betalen. Maar, zijn ziekenfonds zal het betaalde bedrag integraal terugbetalen. 

Als er een zorgtrajectcontract is gesloten dan hoeft uw patiënt dus geen remgeld voor de raadpleging meer  te betalen, en krijgt hij dus het volledige honorarium dat hij u heeft betaald terugbetaald.

Opmerking: Het ziekenfonds betaalt enkel het officiële honorarium van de raadpleging. terug.  Als u een supplement vraagt omdat u niet geconventioneerd bent, dan betaalt uw patiënt wel die eventuele meerkost.

Neen, momenteel bevat de regelgeving van de zorgtrajecten geen regels over de stopzetting van een contract. Wel is het zo dat aan een zorgtraject de facto een einde komt als de patiënt de hem opgelegde verbintenissen niet nakomt.  Tot die verbintenissen behoren met name de verplichting om minstens 2 contacten per jaar met de huisarts  en minstens 1 raadpleging per jaar bij de specialist.  Een andere voorwaarde is dat de patiënt zijn globaal medisch dossier door zijn huisarts, partij bij het contract, laat beheren.

Indien u uw medische praktijk stopzet, of indien u, om welke redenen dan ook, uw verbintenissen ingevolge het zorgtrajectcontract niet meer kunt voortzetten, moet u de continuïteit van de verzorging verzekeren. Het contract zal moeten overgenomen worden door een andere arts.
Dit zal een nieuw contract zijn.

Door het zorgtrajectcontract te ondertekenen, verbindt u zich tot
• een overleg met uw patiënt en uw collega (huisarts of specialist) die het contract mee ondertekent
• een samenwerking met andere zorgverleners.

Het beoogde doel is de behandeling en de opvolging van uw patiënt zo goed mogelijk te organiseren.
De huisarts stuurt een kopie van het door alle partijen ondertekende contract aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

Ja, hij kan dat. Hij sluit dan een nieuw zorgtrajectcontract af met een andere huisarts of specialist.  De verbintenissen van de arts(en) die geen partij zijn bij het nieuwe zorgtrajectcontract, eindigen bij de inwerkingtreding van het nieuwe contract.

Het zorgtraject gaat in op de datum dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (van uw patiënt) de kopie van het contract ontvangt.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds verwittigt de 3 partijen van de start van het zorgtraject.

De ziekenfondsen zullen u het bedrag van 80 euro automatisch betalen op basis van het zorgtrajectcontract dat de huisarts opstuurt aan de adviserend geneesheer. De betaling van het eerste forfaitaire honorarium zal gebeuren binnen de 30 dagen na het ingaan van het contract.  Vervolgens zal elk jaar een nieuwe betaling gebeuren binnen de 30 dagen na het einde van het 1ste, 2de, 3de en volgende jaren.